TIRC(مدیریت فناوری و ارتباط با صنعت دانشکده شیمی)

مدیریت فناوری و ارتباط با صنعت دانشکده شیمی
Technology Industry Relations Chair

فناوری به عنوان دانش و ابزار ساخت یک محصول و یا انجام یک کار تعریف می شود و به طور معمول محصول تجمیع یافته های و تجربیات هدفمند بشر است. در جهان کنونی، فناوری در تمام شئونات زندگی  ما رسوخ پیدا کرده و زیر ساخت مهمی برای دستیابی به ثروت و رفاه اجتماعی محسوب می شود. بی شک امروزه یکی از راهبردهای بی بدیل برای نیل به اقتصادی دانش محور و پایدار، توسعه فناوری است. به اعتقاد صاحبنظران در توسعه فناوری، انتقال صحیح و سیستماتیک فناوری ها عامل اصلی خروج کشورها از وضعیت رکود به رویکرد فعال در جامعه جهانی است. در این میان دانشگاه به عنوان یکی از مبادی تولید فناوری به لحاظ نقش منحصر به فردی که در آموزش نیروهای متخصص بر عهده دارد، نسبت به بقیه تولید کنندگان فناوری مانند مراکز پژوهشی، واحدهای تحقیق و توسعه، و شرکت ها از ارجحیت برخوردار است.

در این راستا با توجه به رویکرد های فناورانه دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده شیمی با ایجاد مدیریت فناوری و ارتباط صنعت ماموریت یافته تا ضمن تجمیع پتانسیل های موجود شامل استفاده از تجارب ارزشمند اعضای هیات علمی و فارغ التحصیلان ، کانون ارتباط صنایع هدف با نیروهای دانشگاهی در تولید و گسترش فناوری  های نوین در صنایع شیمیایی باشد. براساس این ماموریت ، مدیریت فناوری و ارتباط با صنعت دانشکده شیمی آمادگی دارد در تعامل با صنایع متقاضی دانش شیمی در کشور در زمینه هایی چون توسعه فناوری های نو و رفع مشکلات عملیاتی آنها، چارچوب های اجرایی مورد نیاز را ایجاد نماید.

پل ارتباطی با دفتر مدیریت فناوری و ارتباط با صنعت دانشکده شیمی دانشگاه شریف:

TIRC@sharif.edu

 

فایل تجهیزات دستگاهی و پایلوت دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شریف