Hormozi-Nezhad Group


Arafeh Bigdeli

arafehbigdeli@ch.sharif.edu

B.Sc.: Pure Chemistry, Sharif University of Technology, Iran , 2009.

M.Sc.: Analytical chemistry, Sharif University of Technology, Iran , 2011.

Ph. D.:  Analytical chemistry, Sharif University of Technology, Iran , 2015.

Entry year: 2016, Chemistry Department, Sharif University of Technology.

Forough Ghasemi

Forough.ghasemi20@gmail.com

B.Sc.: Pure Chemistry, Kharazmi University, Iran , 2010.

M.Sc.: Analytical chemistry, Sharif University of Technology, Iran , 2012.

Ph. D.:  Analytical chemistry, Sharif University of Technology, Iran , 2016.

Entry year: 2016, Chemistry Department, Sharif University of Technology.